els animals - los animales - les animaux - animals

aranés català español français English
eth veterinari el veterinari el veterinario le vétérinaire veterinarian
eth can, eth gosset
era canha, era gosseta
el gos, ca
 
el perro
la perra
le chien
la chienne
dog
bitch
eth gat
era gata
el gat
 
el gato
la gata
le chat
la chatte
cat
[female]
eth arrat la rata " le rat
eth arrat, (era murga) el ratolí el ratón la souris mouse
eth somèr,
(eth ase, aso)
l'ase, el ruc el asno, el burro l'âne donkey, ass
era somèra la ruca la burra l'ânesse she-ass
eth shivau, chivau el cavall el caballo le cheval horse
era cavala, era ègua l'euga, (l'egua) la yegua la jument mare
eth popenc el poltre, pollí el potro, potrillo le poulain foal, colt
eth bò, bueu el bou el buey le bœuf ox
eth taure el toro, brau el toro le taureau bull
era vaca la vaca " la vache cow
eth vedèth
era vedèra
el vedell
la vedella
el ternero, becerro, novillo
la ternera
le veau
la génisse
calf
heifer
era oelha, (era aulha) l'ovella la oveja la brebis, (le mouton) ewe, (sheep)
eth anhèth, eth borrèc
era anhèra
el l'anyell
 
el cordero
 
l'agneau
l'agnelle
lamb
[female]
eth boc
era craba
el boc
la cabra
el cabro, cabrío, cabrón
la cabra
le bouc
la chèvre
Billy goat
goat
eth pòrc sanglièr el senglar el jabalí le sanglier wild boar
eth pòrc
era pòrca
el porc, bacó
la truja, porca, bacona
el cerdo, puerco
la cerda
le cochon, porc
la truie
pig
sow
eth porcèth el porcell, (lletó) el cochinillo, (lechón) le porcelet piglet
eth trauc el cau, la lloriguera la conejera, madriguera le terrier burrow
eth conilh
era lèbe, (lèbre)
el conill
la llebre
el conejo
la liebre
le lapin
le lièvre
rabbit
hare
era bohèra, (boha) el talp el topo la taupe mole
eth eriçon l'eriçó el erizo le hérisson hedgehog
eth esquirò(u) l'esquirol la ardilla l'écureuil squirrel
eth vop, eth guinèu la guineu, (guilla) el zorro le renard fox
eth lop
era loba
el llop
la lloba
el lobo
la loba
le loup
la louve
wolf
el llobató el lobezno le louveteau wolf cub
eth os
era ossa
l'ós
l'óssa
el oso
la osa
l'ours
l'ourse
bear
eth cérvi
era cérvia
el cérvol
la cérvola
el ciervo
la cierva
le cerf
la biche
deer, hart
doe, hind
eth ren el ren el reno le renne reindeer
eth isard la camussa, isard la gamuza le chamois, l'izard


eth audèth
l'ocell / els ocells, l'au / les aus
pájaro(s) - oiseau(x) - bird(s)

aranés català español français English
eth nin el niu el nido le nid nest
eth agla l'àguila el águila l'aigle eagle
eth faucom el falcó / els falcons el halcón / los halcones faucon(s) falcon(s), hawk(s)
arriango, trango, (vuitre) el voltor el buitre le vautour vulture
eth corbàs el corb el cuervo le corbeau raven, (crow)
eth colom, era paloma el colom, el tudó la paloma la colombe, le pigeon dove, pigeon
era tortora la tórtora la tórtola la tourterelle turtledove
eth faisan el faisà el faisán le faisan pheasant
era perditz, (perdic) la perdiu la perdiz la perdrix partridge
eth polòi
era polòia
el gall dindi, l'indiot el pavo, el guajolote le dindon
la dinde
turkey
eth paom el paó, pavó el pavo real le paon peafowl, peacock
eth gal, poth, (hasan) el gall el gallo le coq rooster, (cock)
era garia, era pora la gallina, la polla " la poule hen
era gàbia la gàbia la jaula la cage
eth lit l'ànec el pato le canard drake
era lita la pata la cane duck
era auca l'oca el ganso, (la oca) l'oie goose
eth cigne el cigne el cisne le cygne swan


eth peish
el peix / els peixos - el pez / los peces
poisson(s) - fish(es)

aranés català español français English
era truèita, truita la truita la trucha la truite trout
eth saumon el salmó / els salmons el salmón / los salmones saumon(s) salmon
era sardina la sardina " la sardine
era sardineta, era anchòia l'anxova / les anxoves,
el seitó / els seitons
anchoa(s) anchois anchovy / anchovies
eth ton la tonyina el atún le thon tuna
eth raquin el tauró / els taurons el tiburón / los tiburones requin(s) shark(s)
eth daufin el dofí / els dofins el delfín / los delfines dauphin(s) dolphin(s)
era balena la balena la ballena la baleine whale
era fòca la foca " le phoque seal
eth pofre el pop el pulpo la pieuvre, le poulpe octopus
eth calamar el calamars / els calamarsos calamar(es) calmar(s) squid(s)
eth cranc el cranc el cangrejo le crabe crab
era escaravisha el cranc de riu el cangrejo de río l'écrevisse crawfish, crayfish
era gamba la gamba, gambeta la gamba, (el camarón) la crevette shrimp, prawn
era tortuga la tortuga " la tortue turtle, tortoise
eth muscle el musclo el mejillón la moule mussel
era ustra, (ustri) l'ostra la ostra l'huître oyster
la petxina la concha le coquillage (sea)shell
eth (es)cargòlh el caragol, (cargol) el caracol l'escargot snail
eth vèrme, (vèrmi),
saualhon, savalhon, sagalhon
el cuc, verm el gusano le ver worm
el cuc / els cucs de terra la lombriz / las lombrices lombric(s) earthworm(s)
eth limac el llimac la babosa, (el limaco) la limace slug
era sangsuga, tira-sang la sangonera la sanguijuela la sangsue leech
era sèrp la serp la serpiente le serpent snake
era vibora l'escurçó / els escurçons víbora(s) vipère(s) viper(s)
la colobra la culebra la couleuvre
eth reptil el llangardaix el lagarto le reptile
eth ludèrt la sargantana la lagartija le lézard lizard
eth camaleon el camaleó / els camaleons el camaleón / los camaleones caméléon(s) chameleon(s)
eth grapaud,
(eth sapo, eth harri)
el gripau el sapo le crapaud toad
era gargolha, (graulha) la granota la rana la grenouille frog


eth insècte, babau
el insecte - el insecto - l'insecte

aranés català español français English
el tèrmit la termita le termite
era hormiga la formiga / les formigues hormiga(s) fourmi(s) ant(s)
eth hormiguèr el formiguer el hormiguero la fourmilière ant hill
la cigala la cigarra la cigale cicada
eth grilh, grilho el grill el grillo le criquet cricket, locust
eth sautarèth, sautaprat el saltamartí, llagost(a) el saltamontes, la langosta la sauterelle grasshopper
eth tauàs, tauan,
eth tavàs, tavan
el tàvec el tábano le taon horse fly
era mosca la mosca " la mouche fly
eth moscalhon,
eth mosquilh(on), mosquit
el mosquit el mosquito le moustique mosquito
era canilha, eruga l'eruga la oruga la chenille caterpillar
parpalhòn(a),
eth parpalhòu
la papallona la mariposa le papillon butterfly
la libèl·lula,
el cavallet de Santmartí
la libélula
 
la libellule
 
dragonfly
 
era lutzencramba la cuca de llum la luciérnaga la luciole firefly
era catarineta, marieta la marieta la mariquita la coccinelle ladybug, (ladybird)
eth braulon, abelhard el borinot, (l'abellot) el abejorro, (moscardón) le bourdon bumblebee
era abelha l'abella la abeja l'abeille bee
era vèspa la vespa la avispa la guêpe wasp
la vespa xana el avispón / los avispones frelon(s) hornet(s)
eth polh el poll / els polls piojo(s) pou(x) louse / lice
era pude, piuda la puça / les puces pulga(s) puce(s) flea(s)
eth escaravat l'escarabat el escarabajo le scarabée beetle
eth escaravat dera codina l'escarabat de cuina,
la panerola
la cucaracha le cafard cockroach
era aranha
era telaranha, talaranha
l'aranya
la teranyina
la araña
la telaraña
l'araignée
la toile d'araignée
spider
spider web, cobweb
el pregadéu la mantis religiosa,
la santateresa
la mante religieuse praying mantis
eth escorpion l'escorpí / els escorpins el escorpión / los escorpiones scorpion(s) "


el parc zoològic
el parque zoológico - le parc zoologique

aranés català español français English
eth singe, (eth monard) la mona, el simi el mono, simio le singe monkey, ape
el babuí / els babuïns babuino(s) babouin(s) baboon(s)
eth chimpanzé el ximpanzé el chimpancé le chimpanzé chimpanzee
gorilla el goril·la el gorila le gorille gorilla
l'orangutan / els orangutans el orangután / los orangutanes orang-outan(s) orangutan(s)
era arrata-cauda,
era tinosèla
la ratapinyada, el ratpenat el murciélago la chauve-souris bat
eth papagai, parroquet el papagai, papagall, lloro el papagayo, loro le perroquet parrot
l'estruç / els estruços el avestruz / los avestruces autruche(s) ostrich(es)
eth leon el lleó el león le lion
era leona la lleona la leona la lionne lioness
eth leopard el lleopard el leopardo le léopard leopard
era pantèra la pantera " la panthère panther
eth guepard el guepard el guepardo le guépard cheetah
eth tigre el tigre " le tigre tiger
era ièna la hiena " la hyène hyena
el xacal el chacal le chacal jackal
eth gatilop, (linx) el linx el lince le lynx
eth camèl
 
el camell
el dromedari
el camello
el dromedario
le chameau
le dromadaire
camel
dromedary
era zèbra la zebra la cebra le zèbre zebra
era girafa la girafa la jirafa la girafe giraffe
eth elefant l'elefant el elefante l'éléphant elephant
eth rinoceròs el rinoceront el rinoceronte le rhinocéros rhinoceros
eth ipopotam l'hipopòtam el hipopótamo l'hippopotame hippopotamus
eth bufle el búfal el búfalo le buffle buffalo
eth crocodil el cocodril el cocodrilo le crocodile
eth cangur el cangur el canguro le kangourou kangaroo