era pregunta - la question

aranés català français English
Qui ? " " Who?
Quin ?
Quina ?
"
"
Quel ?
Quelle ?
Which?
Qué ? Què ? Quoi ? What?
Com ? " Comment ? How?
Guaire ?
Guaira ?
Quant ? Combien ? How much?
A on ? On ? Où ? Where?
Quan ? " Quand ? When?
Perqué ? Per què ? Pourquoi ? Why?
Perquè ... Parce que ... Because ...
era responsa la resposta la réponse the answer, reply